Работы по запросу

Работы по запросу A S Dzintars produkcijas virz ana tirg

Работа добавлена на сайт bukvasha.com: 2015-10-29

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 3.2.2023Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Tirgzinību katedraKURSA DARBS„A/S Dzintars produkcijas virzīšana tirgū”.

Vadības zinību bakalaura studiju

programmas

Tirgvedības studiju virziena

3.kursa students (e)

Viktorija Mogilevica

apliecības Nr. vm07044Zinātniskais vadītājs

……………………………………

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)Rīga 2010
Ievads....................................................................................................................  3

1. Analītiskā apskata daļa

          1.1. Virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums..........    4

          1.2. Reklāma................................................................................................  6

          1.3. Produktu  realizācijas veicināšana ........................................................ 7

          1.4. Sabiedriskās saskares ............................................................................ 8

          1.5. Personiskā apkalpošana ......................................................................  10

2. PĒTĪJUMU UN APRĒĶIŅU DAĻA

2.1. Uzņēmuma apraksts ............................................................................  12

2.2. Konkurentu analīze .............................................................................. 13

                   2.2.1. Vispārējā konkurentu novērtēšanas metode, konkurentu daudzstūris ............................................................................................................  14

          2.2.2. Konkurentu cenas.............................................................................  16

2.2.3. Swot analize ......................................................................  17

2.2.4. General Electric modelis ...................................................  17

2.3. Segmentēšana ......................................................................................  19

2.4. Mērķtirgus noteikšana .........................................................................  20

2.4.1.  Pozicionēšana ..................................................................  23

          2.5.  Preces analīze .....................................................................................  26

2.5.1. Preces dzīves cikls ............................................................  27

2.5.2. Cenu politika ..................................................................... 29

2.5.3. Preču transportēšana ......................................................... 30

          2.6. Pieprasījuma un noieta stimulēšana ....................................................  31

          Secinajumi un priekšlikumi ........................................................................ 32

          Izmantotās literatūras un avotu saraksts ..................................................... 35Ievads

Autores izvēlētā tēma ir „A/S Dzintars produkcijas virzīšana tirgū”. Šo tēmu autore izvēlējas, jo ši tēma skar ne tikai A/S Dzintars bet gandrīz katru uzņēmumu.

Lai veiksmīgi realizētu savu produkciju un gūtu peļņu mūsdienās pielieto vairākus paņēmienus viens no tiem ir produkta virzīšana tirgū. No produkta virzīšanas ir atkarīga produkta dzīvotspēja, kā arī veiksmīgs iznākums cīņā ar konkurentiem.

Darba mērķis ir izpētīt produkta virzīšanas metodes A/S Dzintars uzņēmumā.

Lai sasniegtu mērķi ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:
1. Noteikt produkta virzīšanas pasākumu nozīmi;
2. Aprakstīt galvenās produktu virzīšanas metodes;


3. Sniegt uzņēmuma darbības raksturojumu;
4
. Izpētīt produkta virzīšanas metodes uzņēmumā;
5.  Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma pakalpojuma virzīšanas pasākumu uzlabošanai.


Katra uzņēmuma piedāvājuma klāsts un darbība ir atšķirīga, tādēļ tiek aplūkotas metodes, kuras būtu vispiemērotākās efektīvai darbībai. To iespējams panākt ar tadiem produkta virzīšanas pasākumiem kā reklāma, pārdošanas veicināšana, sabiedriskās saskares (netieša pārdošana) un personiska apkalpošana (tieša pārdošana).

Kursa darbs sastāv no divām daļām:

1.      Analītiskā apskata daļa;

2.      Pētījumu un aprēķinu daļa.

Mūsdienas cilveķiem ir ļoti plašas iespējas izvēlēties lētāko, labāko, ātrāko utt. Viss ir atkarīgs no iespējām un vēlmēm. Līdz ar to uzņēmuma veiksmīgai darbībai nepieciešama ļoti rūpīgi izveidota mārketinga stratēģija un virzīšana tajā ieņem vadošo lomu. Tā palīdzēs izveidot pareizo pieeju mērķauditorijas pircējiem, apsteigt konkurentus un nostiprināt savas pozīcijas tirgus nišā. Šāda precīzi konstruēta stratēģija spēs veikt savas funkcijas.

Ar katru gadu pieaug uzņēmumu skaits, kas sāk ražot kosmētikas līdzekļus. Vienkāršs patērētājs nemaz nevar uztvert un izzināt visu informāciju par šo uzņēmumu ražoto produkciju. Bieži gadās ka patērētāji nesaprot, kuras firmas produktus labāk izvēlēties. Daudzi tiek plaši reklamēti un slavināti, bet to, kurš ir vislabākais neviens nezin. Potenciālie pircēji tiek apžilbināti ar krāšņajām un bieži vien uzbāzīgajām reklāmām. Tāpēc uzņēmumiem ir svarīgi par preci radīt tādu iespaidu, kas būtu pārliecinošs un neliktu patērētājiem šaubīties par produktu kvalitāti. Savukārt, lai radītu šo labo iespaidu, vispirms ir jārada labs un kvalitatīvs produkts.


1.1. Virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums            Virzīšana tirgū ir viens no mārketinga kompleksajiem elementiem. Galvenais mērķis preces virzīšanai tirgū ir tas, lai cilvēki pirktu preci vai pakalpojumu. Pircēji tiks iedrošināti pirkt jaunu preci, ja ieraudzīs tās reklāmu avīzē, žurnālā, televizora ekrānā. Viņiem var izdalīt bezmaksas preču paraugus vai iedot nogaršot kādu pārtikas produktu. Pircēju var piesaistīt ar izstādēm, preču demonstrēšanu veikalos, reklāmām vai sludinājumiem uz autobusiem, trolejbusiem vai radio.

   Virzīšanai izmanto mārketinga kompleksu (promotion mox), kurā ietilpst:
  • reklāma (advertising);
  • personālā pārdošana (personal selling);
  • sabiedriskās attiecības (public relation);
  • pārdošanas stimulēšana, veicināšana (sales promotion).[1]

            Katram no šiem elementiem ir svarīga loma mārketingā. Lai izvēlētos kādu no tiem, ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem:

v       kura ir jūsu iecerētā tirgus grupa,

v       ko jūs gribētu panākt,

v       kā jūs panāksiet, lai tas notiktu,

v       kādu informāciju jūs sūtīsiet, un kā jūs padarīsiet to pārliecinošu,

v       kuru līdzekli jūs izmantosiet, lai nosūtītu informāciju,

v       kā jūs novērtēsiet un attīstīsiet panākumus?

Mārketinga komunikāciju sistēma

Komunikācija ir informācijas apmaiņa starp cilvēkiem viņu darbības procesā.

Komunikācijas process aptver četrus elementus: [2]

·     Nosūtītājs ir informācijas avots – persona, kas vēlas sazināties.

·     Informācija ir kodēti, ar simboliem izteikti dati, rīkojumi, piemēram, ieceres, domas, vēstules u.c.

·     Kanāls ir informācijas nodošanas līdzeklis, pa kuru informācija tiem nosūtīta saņēmējam.

·     Saņēmējs ir persona, kam paredzēta informācija un kura to interpretē. Tāpat kā nosūtītājs tas var būt jebkurš cilvēks vai grupa.

Mārketinga komunikācijas ir informācijas izplatīšana par uzņēmumiem, produktiem, cenām, produktu izvietojumu, pārdošanu un citiem mārketinga pasākumiem, lai ietekmētu patērētāju rīcību un virzītu produktus tirgū.

Modernais mārketings prasa vairāk, nekā produkta izstrādi, cenas noteikšanu un izvietojumu. Ļoti svarīga nozīme ir arī komunikācijām. Procesa dalībniekam – uzņēmumam jāplāno un jāveido komunikācijas ar pircējiem, starpniekiem un dažādām saskares cilvēku grupām. Savukārt starpnieki plāno un veido komunikācijas ar pircējiem un saskares cilvēku grupām. Pircējiem ir mutiskas un rakstiskas komunikācijas ar saskares cilvēku grupām, kā arī veidojas atgriezeniskā saite ar uzņēmumu un starpniekiem.

Mārketinga komunikāciju komplekss (Par preču virzīšanu tirgū kompleksa raksturojumiem sk. ) ietver četrus veidus:

·        reklāma;

·        preču realizācijas stimulēšana;

·        sabiedriskās saskares;

·        personiskā apkalpošana.

Šim kompleksam ir arī cits nosaukums – metodes produkta virzīšanai tirgū.

1.1.tab.

Kompleksa preču virzīšanai tirgū raksturojumi [3]

Metodes virzīšanai tirgū

Masveida vai individuālā metode

Maksājumu veids

Priekšrocības

Trūkumi

Reklāma

Masveida

Tieši maksājumi, par laiku vai platību.

Augsta efektivitāte, pateicoties iedarbībai uz ļoti lielu cilvēku skaitu.

Augstas izmaksas. Grūti sasniegt efektīvu atgriezenisko saiti.

Preču realizācijas stimulēšana

Masveida

Cenu diferencēšana atkarībā no stimulēšanas metodes

Efektīva, pateicoties pircēju rīcībai īsā periodā, ļoti elastīga.

Viegli izmantojama konkurentiem, arī ļaunprātīgi.

Personiskā apkalpošana

Individuāla

Darba alga vai atlīdzība, kas ir ietverta preces cenā.

Efektīva atgriezeniskā saite. Ļoti pārliecinoša, var būt sniegta plaša informācija.

Ļoti dārga, rēķinot uz vienu apkalpojamo pircēju.

Sabiedriskās saskares

Masveida

Nav tiešu maksājumu mēdijiem.

Cilvēku uzticība. Faktu un datu pamatojums.

Grūti sasniegt mediju veidu kooperāciju.Lai nodrošinātu pircēju piesaisti konkrētā uzņēmuma produktiem/pakalpojumiem viena no efektīvākajām metodēm pirkuma servisa nodrošināšanai būtu ne tikai reklāma, bet arī personiskā apkalpošana.[4]

1.2. Reklāma.

Reklāma ir apmaksāts un nepersonalizēts mārketinga komunikāciju veids, kuru veic identificēti reklāmdevēji, izmantojot dažādas izstrādes paņēmienus un izplatīšanas līdzekļus, lai ietekmētu pircēju rīcību tirgū un sasniegtu komunikācijas mērķus.[5]

Reklāma ir veids, kā veicināt interesi un mudināt konkrētu mērķauditoriju iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu. Pamatmērķis reklāmai ir radīt pieprasījumu. Līdz ar to tai raksturīga ir produkta labo īpašību izcelšana un reizēm pat pārspīlēšana, savukārt slikto īpašību noklusēšana.

 Pēc likuma „reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi, tā nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem", un tajā "atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas".

Reklāmas pamatprincipi ir: [6]

·         reklāmai jāspēj saistīt patērētāja uzmanību;

·         tai jāspēj radīt un noturēt patērētāja interese par produktu;
  • patērētājam šī jātiecas piepildīt vēlmi iegūt produktu vai rīkoties kā citādi atbilstoši reklāmdevēja nolūkiem.

Reklāmai, kā mārketinga komunikācijas veidam piemīt zināmas priekšrocības – sabiedriskums, pārliecināšanas spēja, izteiksmīgums.[7]

Visas šīs īpašības nodrošina lielas auditorijas uzmanību, līdz ar to veido sabiedrības pirkšanas ieradumus, jeb nodrošina pilnīgu sapratni no citu pircēju puses par konkrēto izvēli. Kā arī reklāmai daudzkārt atkārtojoties potenciālais pircējs tiek „pierunāts” iegādāties produktu. Tāpat ņemot vērā reklāmās izmantotos paņēmienus ar krāsu noskaņām, mūziku, datorgrafiku iespējams nemelojot paspilgtināt, dažkārt pat pārspīlēt produkta/pakalpojumu labās īpašības, spodrināt uzņēmuma tēlu un  izcelt priekšrocības, kādas iegūst izdarot izvēli izmantot tieši šo piedāvājumu.

Reklāmai kā mārketinga komunikācijas veidam, savukārt arī ir noteikti veidi, kuri apskatīti (1.2.att.)1.2.att. Reklāmas veidu klasifikācija[8]

Reklāmas uzdevumi ir pieprasījuma radīšana un stimulēšana, preču apgrozījuma palielināšana, realizācijas procesa optimizācija.

1.3. Produktu realizācijas veicināšana


Uzņēmuma reklāmas darbība jāpapildina ar citiem mārketinga komunikācijas veidiem t.sk. ar preču realizācijas stimulēšanas paņēmieniem.

Preču realizācijas stimulēšana ir īslaicīga produkta pirkšanas un pārdošanas motivēšana metožu izmantošana ar nolūku paātrināt vai palielināt pircēju motivējumu pirkt(pārdot) produktu.[9]

Produktu realizācijas veicināšanai piemīt šādi galvenie raksturojumi:

·        Īss termiņš (kuponu derīguma termiņš, loterijas izlozes datumu ierobežojums, cenu atlaides u.c.);

·        Mudinājums izdarīt pirkumu (produktu realizācijas veicināšanas paņēmieni ietekmē pircējus ar informāciju par produktu un pārdošanas nosacījumiem, izraisa impulsīvu vajadzību izdarīt pirkumu);

·        Aicinājums izdarīt pirkumu (produktu realizācijas veicināšanas paņēmieni satur ieteikumus pirkt noteiktus produktus nekavējoties, kamēr tie darbojas);Preču realizācijas stimulēšanas veidi: [10]

·        paraugu izplatīšana;

·        kuponu piedāvājums;

·        izmaksu kompensēšana;

·        sainis ar precēm par izdevīgām cenām;

·        prēmijas par pirkumu;

·        īpaša reklāma;

·        atalgojums patstāvīgiem pircējiem.

Lielākā atšķirība starp reklāmu un produktu realizācijas veicināšanu ir tas, ka reklāma pievērš pircēja uzmanību, ietekmē domāšanu un rīcību, bet produktu realizācijas veicināšanas paņēmieni stimulē cilvēku uzreiz izdarīt pirkumu.  Pētījumi rāda, ka produktu realizācijas veicināšanas paņēmienu efektivitāte būtiski palielināsies, ja tos izmantos kopā ar reklāmu.

1.4. Sabiedriskās saskares


            Sabiedriskajām saskarēm piemīt šādi raksturojumi:

·        Netieša pircēju motivēšana pirkt produktus (piemēram, avīzes raksts par uzņēmuma sasniegumiem tieši neaicina pirkt produktu, bet veido labvēlīgu attieksmi)

·        Specializēta vienreizēja informācija (piemēram, avīzē publicēts raksts vai organizēts seminārs neatkārtosies, rīt, nākamnedēļ utt.)

Sabiedriskās saskares izmanto, lai popularizētu uzņēmumu, pat visu darbību. Uzņēmumi izmanto sabiedriskās saskares, lai atjaunotu pircēju interesi par produktiem, piesaistītu uzmanību vai uzlabotu negatīvo priekšstatu par sevi. Valsts izmanto sabiedriskās saskares, lai piesaistītu ārzemju investīcijas un nodrošinātu starptautisko atbalstu.

Sabiedriskās saskares ir daļa no dziļākas darbības, proti, sabiedriskās domas veidošanas.[11]

Publicitāti var veicināt:[12]

·           raksti presē (apkopot un sniegts jaunāko informāciju par uzņēmumu un tā produktiem);

·                       uzņēmumu vadītāju piedalīšanās sabiedriskajā dzīvē (uzņēmuma pārstāvja personiska informācijas izklāstīšana, labi noorganizēti speciālie pasākumi nodrošina lielu sabiedrības daļas interesi);

·                       sponsorēšana (veidot un uzturēt uzņēmuma tēlu, nodrošina uzņēmuma labo slavu un atpazīstamību);

·                       labdarība (darbības tiek veiktas sabiedrības labā un veido sabiedrības labo domu par uzņēmumu);

·                       interneta mājaslapa (tā jānodrošina ar pilnvērtīgu informāciju par uzņēmumu, tā dabību un produktiem, klientam plaša informācija ir pieejama jebkurā diennakts laikā.)

Izvēloties jebkuru no iepriekš minētajiem publicitātes veidiem uzņēmums sev var nodrošināt daudz plašaku klientu loku un ieinteresētību par piedāvātajiem produktiem.

Lai izveidotu vēlamo sabiedrisko domu , jāveic šādi uzdevumi:

1.      Dibināt un nodrošināt attiecības ar presi. Darbības mērķis ir izplatīt dažāda rakstura ziņas masu informācijas līdzekļos, lai piesaistītu uzmanību cilvēkiem, precēm vai pakalpojumiem.

2.      Informēt par produktu. Darbība, kas apvieno dažādus centienus piesaistīt uzmanību un popularizēt dažādas preces.

3.      Veidot komunikācijas. Darbība ar ārējām un iekšējām uzņēmuma komunikācijām, lai panāktu sabiedrības izpratni par uzņēmuma specifiku.

4.      Lobisms. Darbs ar likumdevējiem un valdības ierēdņiem ar mērķi panākt vai nepieļaut likumdošanu vai regulēšanu.

5.      Konsultēšana. Izsniegt vadībai ieteikumus, kas saistīti ar uzņēmuma sabiedrisko nozīmīgumu, vietu un tēlu.

Sava tēla publiskošanai uzņēmums daudz piedalās vietējo pasākumu organizēšanas sponsorēšanai. Gan finansiāli, gan reizēm ar uzņēmuma izstrādājumiem. Tas rada pozitīva tēla veidolu. Savādāki publicitātes veicināšanas pasākumi netiek veikti.

1.5. Personiskā apkalpošana


Personiskā apkalpošana ir mutiskā mārketinga komunikācija ar pircējiem, tieša produktu pasniegšana ar nodomu viņu mudināt un pārliecināt izdarīt pirkumu.

Personiskai apkalpošanai piemīt:

1.      Tieša preču pasniegšana un mutiska komunikācija ar pircējiem.

2.      Mērķtiecīga pircēju apkalpošana (piemēram iepazīstinot potenciālo pircēju ar ēdienkartes saturu, sniedzot ieteikumus, ja pasākums ir specifisks ņemot vērā pieredzi, tradīcijas un pircēja vēlmes).[13]

Personiskā apkalpošana veicina kontaktu veidošanos un mudinājumu atbildes reakcijai. Tas nozīmē, ka pārdevējam var izveidoties profesionāli pat draudzīgi kontakti ar pircēju. Ar pircēju veido dialogu, tāpēc pēc informācijas  sniegšanas un palīdzības produkta izvēlē pircējam jādod atbildes reakcija, kas bieži vien daudz ātrāk palīdz pieņemt lēmumus par labu konkrētā uzņēmuma produktam. Dotajā uzņēmumā personiskā apkalpošana, cilvēka iepazīstināšana ar produktu ir viena cilvēka uzdevums. Ja šis pienākums ir izpildāms, tad visobjektīvāk to ir uzticēt vienam darbiniekam, lai nerastos pārpratumi.

Personiskās apkalpošanas process ietver septiņus posmus:

·        Potenciālo pircēju meklējumi un vērtēšana. Tirdzniecības darbiniekam ir jāprot atrast potenciālos klientus plašajā kopējā kontingentā. Līdz ar to ir jānovērtē klientu finansiālās iespējas, realizācijas apjoms, darījumu skaits, specifiskas prasības, izvietojums un ilgtermiņa sadarbības varbūtība.

·        Sagatavošanās darbam ar pircējiem. Informācijas izpēte, gan par uzņēmumiem, gan par tajos strādājošajiem darbiniekiem. Jāprecizē tikšanos un pārrunu mērķi. Jāpieņem lēmums par tikšanās formu un laiku.

·        Kontaktēšanās ar klientiem. Atbilstošas etiķetes, ģērbšanās stila ievērošana. Ievadvārdiem jābūt pozitīviem, ar cieņu pret klientu.

·        Preču piedāvāšana un demonstrēšana. Klientiem produkts jāpasniedz tā, lai viņi būtu pārliecināti par tā izdevīgumu. Jāpiesaista un jānotur klienta interese par produktu, kā arī jārosina vēlme iepirkties un jānodrošina veiksmīgs darījuma iznākums.

·        Iebildumu novēršana. Preces demonstrēšanas laikā klientam var rasties iebildumi, bet tirdzniecības speciālistam jāmāk tos izmantot savā labā pārliecinot par to nekompetenci.            Viena no preces virzīšanas tirgū plāna izstrādāšanas pieejam ir koncepcija Marketing-mix. Koncepcijas jēga sastāv no četru mārketinga kompleksa sastāvdaļu detalizācijas, rezultātā ar detalizētu nākotnes firmas rīcību plāna iegūšanu.

Marketing-mix                  Sortiments                                                                          Noliktavas

                  Kvalitāte                                                                             Piegāde

                  Preču iepakojums                                                               Transports

                  Garantijas un serviss

                                                                       


                cena                                                                                     reklāma                       

                pārdošanas                                                                           komunikācijas

                termiņi                                                                                   pieprasījuma

                atlaides                                                                                 stimulēšana1.5. att. Mārketinga kompleksa detalizācija – Marketing-mix


2. PĒTĪJUMU UN APRĒĶIŅU DAĻA

2.1. Uzņēmuma apraksts

Mans pētīšanas objekts ir A/S „Dzintars” , kas nodarbojas ar parfimērijas un biokosmētikas ražošanu  un savas produkcijas pārdošanu.

A/S „Dzintars” uzņēmuma vēsture ir aizsākusies pagājušā gadsimta vidū, kad tika likti pamati parfimērijas un kosmētikas rūpniecības nozarei Latvijā. 1849. gadā Rīgā tika dibināta Brigera ziepju un parfimērijas fabrika, kas ražoja ziepes un sveces, veica smaržu un odekolonu iepildīšanu no Francijas ievestām gatavām kompozīcijām.

1958. gadā Dzintarsapvienojās ar ziepju fabriku „Sarkanā Ausma”. Šis apvienotais uzņēmums tika nosaukts par parfimērijas un kosmētikas rūpnīcu Dzintars”.

Šodien "Dzintars" ir mūsdienīgs un ar tehniski augstu kvalitāti apgādāts uzņēmums. A/S ‘’Dzintars’’ ir saņēmis vairākas ļoti nozīmīgas un prestižas balvas, piemēram, 1993.gadā „Dzintars” kļuva par prestižās Starptautiskās balvas „EUROMARKET AWARD -1993” īpašnieku, kas nodibināts ar Beļģijas Karalistes Dekrētu par īpašiem sasniegumiem vadīšanas, produkcijas kvalitātes, tehniskā progresa, eksporta līmeņa jomā un potenciālo iespēju iekļūt Eiropas tirgū. 1994.gadā – „Dzintars” vienīgais Latvijā tika apbalvots ar goda „Balvu par kvalitātes vadīšanu”, kuru nodibinājusi Eiropas tirgus pētniecības centrs - Starptautiskā asociācija, kas reģistrēta ar Beļģijas Karalistes Dekrētu. Šis goda sertifikāts piešķirts A/S „Dzintars par tās konsekvento un pastāvīgo produkcijas kvalitātes uzlabošanu, kā arī citas. 2002. gadā "Dzintars" tika sertificēts pēc Vācijas kanoniem, kas ir augstākie Eiropas Savienībā. Uzņēmums ieguva aprobāciju - Veselības aizsardzībā, ministrija izsniedza GMP - Kosmetik sertifikātu, Vācijas produkcijas drošības institūcijas sertifikātu kā „Dzintara” produkcijai, tā arī to ražošanai kopumā. 

Pašreizējās „Dzintars” ražotnes atbilst ES prasībām, jo ražošanas procesā tiek izmantotas vismodernākās tehnoloģijas. Uzņēmumam ir arī pašam sava plastmasas iepakojumu ražotne. "Dzintars" savu produkciju tirgo tikai ar savu firmas zīmi, arī ārvalstīs.

Visas balvas un sertifikāti palielina konkurētspēju un apliecina pietiekamu resursu apjomu uzņēmumā.

Noejot garu attīstības un pārveidošanās ceļu, šodien firma “Dzintars” kļuvusi par Baltijas valstīs lielāko biokosmētikas un parfimērijas ražotāju (vairāk kā 350 nosaukumu asortiments) un vienu no Latvijas pašiem stabilākajiem uzņēmumiem, kurā strādā vairāk kā 600 darbinieku.


2.2.
Konkurentu analīze


Uzņēmuma „Dzintars” konkurenti ir „Madara”, „Avon” un „Oriflame”.

            Ļoti svarīgi ir iegūt informāciju par tirgus konkurentiem. Jānoskaidro līdzīgu preču ražotāji, vai tādi paredzami nākotnē, kādi ir viņu realizācijas apjomi, ieņēmumi, cenas un produkcijas pārdošanas papildu pakalpojumi.

            Latvijā ir diezgan piesātināts kosmetikas tirgus. Uzņēmumu, kuri tieši nodarbojas ar kosmetikas ražošanu Latvijā nav īpaši daudz, vairāk ir to, kuri fasē un virza tirgū jau gatavo produkciju. Turklāt Latvijas tirgū ir arī daudz importētu kosmetiku.

   Galvenais uzņēmuma „Dzintars” konkurents ir dabiskās kosmētikas ražotājs „Madara”. Šo kosmētiku arī ražo Latvijā. Šim uzņēmumam ir līdzīgi produkti, līdzīgi mērķi un mērķauditorija, ka arī viens un tāds pats tirgus. Uzņēmums „Madara”, tieši kā „Dzintars”, ražo pilnībā dabisko un ekoloģisko kosmētiku, kas ir sertificēta pēc starptautiskā ECOCERT standarta. Tās sastāvā ir bioloģiski sertificēti ziedu un augu ekstrakti, kas auguši Baltijas reģionā, kā arī citas dabiskas vielas. Uzņēmumam „Madara” pagaidām nav tik plašs sortiments, kā uzņēmumam „Dzintars”, taču a/s „Madara” ir savas laboratorijas un attīstības centri, kuros pastāvīgi tiek izgatavoti jauni recepti un jauni produkti. Līdz ar to uzņēmums „Madara” tuvākajā laikā var kļūt par nopietnu „Dzintars” konkurentu un pat aizņemt lielāko tirgus daļu. Uzņēmuma „Madara” priekšrocība ir tas, ka uzņēmums vairāk reklamē savus produktus un uzsver to, ka produkti „Madara” tiek izgatavoti tikai no dabiskiem un ekoloģiski tīriem materiāliem. Vēl viena priekšrocība ir arī tas, ka uzņēmums „Madara” pārdod savu produkciju par augstāku cenu nekā „Dzintars”. Pēc gandrīz visu klientu uzskata, produkta kvalitātes rādītājs ir produkta cena. Jo augstākā ir cena, jo augstāka ir arī kvalitāte. Tāpēc dažreiz klienti labprātāk izvēlas uzņēmuma „Madara” produkciju.Uzņēmumam noteikti jāņem vērā šo faktu un rūpīgi jāstrādā pie jaunas kosmetikas izstrādāšanas.

„Avon” un „Oriflame” arī ir diezgan nopietni „Dzintars” konkurenti. Tie ir ārzemju kosmētikas ražotāji. Tā kā uzņēmuma „Dzintars” produkti ir ļoti lēti, salīdzinot ar ārzemju kosmētikas firmām, tāpēc pircēji uzskata, ka kosmētika no ārzemes ražotājiem ir kvalitatīvāka. Taču „Avon” un „Oriflame” veikalu Latvijā nav, bet firmu kosmētiku izplata konsultanti. Dažiem klientiem tas liekas ļoti sarežģīti un nepatīk, ka ilgi jāgaida un nevar apskatīt produktu pirms pirkuma, tāpēc pērk „Dzintars” kosmētiku, kuru var nopirkt veikalos


2.2.1. Vispārējā konkurentu novērtēšanas metode, konkurentu daudzstūris

            Lai novērtētu A/S ‘’Dzintars’’ attiecībā pret konkurentiem ( Madara,Avon un Oriflame), tika pieņemti šādi kritēriji- imidžs, klientu skaits, atpazīstamība, kvalitāte, cenas, apgrozījums un peļņa. Vērtējums pārskatāms 2.2.1. tabulā.

                                                2.2.1. tabula

Vispārējā konkurentu novērtēšanas metode


    

      Pazīme

Firma

Imidžs

Peļņa

Apgrozījums

Klientu skaits

Cenas

Kvalitāte

Atpazīstamība

Madara

4

3

4

4

2

3

5

Avon

3

5

5

5

4

2

5

Oriflame

4

3

2

4

2

4

5

Dzintars

3

3

4

3

5

5

5

2.2.1.att. Konkurences daudzstūris


2.2.1.      attēlā vērojams, ka gandrīz visos kritērijos ‘’Dzintars’’ saņem augstākos vērtējumus.Konkurents

Iepakojums

Stils

Kvalitāte

Sortiments

Cena

Tirgus daļa, %

Dzintars

9

8

8

7

6

30

Madara

7

8

7

5

7

28

Oriflame

5

7

6

6

7

12

Avon

6

6

4

5

8

15

Citi

5

5

5

5

5

15


Attēlā parādītas tirgus daļas, kurus ieņem vietējie konkurenti tirgū (pēc ekspertu domām). Ir redzams, ka nopietnāki konkurenti ir Avon, Madara un Oriflame.

2.2.1.att. Vietējo ražotāju tirgus daļas pēc ekspertu domām.


2.2.2. Konkurentu cenas.

Konkurentus var apskatīt no dažādiem viedokļiem (pusēm). Nemazsvarīgi ir ņemt vērā arī konkurentu cenas uz atsevišķiem produkcijas sortimenta grupām. Ir ļoti grūti izskatīt visus konkurentu piedāvātus sulu veidus, jo to ir pārāk daudz, tāpēc izskatīsim tikai vispieprasītākos.

            Pēc izdarītiem tirgus pētījumiem tika zināms, ka konkurenti piedāvā apmēram šādas cenas uz savu produkciju:

2.2.2 tabula.

Konkurentu cenasPreces nosaukums

Cenas, Ls

Dzintars

Madara

Oriflame

Avon

Matu kopšanas līdzekļi

5.35

12.90

5.30

6.90

Sejas ādas kopšanas līdzekļi

12.00

17.00

4.99

6.00

Ķermeņa kopšanas līdzekļi

2.99

7.99

4.99

4.99

Roku kopšanas līdzekļi

1.50

10.00

5.50

2.30

Kāju kopšanas līdzekļi

4.70

6.90

3.00

2.20

Saules aizsarglīdzekļi

3.99

5.30

4.40

4.40

Lūpu kopšana

4.50

7.50

2.50

3.50

Sejas kosmētika

5.50

-

3.50

7.00

Lūpu kosmētika

2.00

-

3.99

3.99

Acu kosmētika

7.99

20.00

6.99

7.99

Nagu laka un nagu kopšanas līdzekli

2.99

-

1.99

3.99

Līdzekļi pēc skūšanās

3.40

5.00

3.00

3.00

Problemātiskas ādas kopšanai

4.90

11.70

5.90

4.90

Parfimērija

5.99

-

12.00

12.00

Bērnu ādas kopšanas līdzekļi

1.99

12.99

-

-

Līdzekļi mutes dobuma higiēnai

3.99

-

-

- 

2.2.3. Swot analize

Turpmāk apskatīsim A/S „Dzintars” vājās un stipras puses. SWOT analīzes mērķis ir noteikt tādus kritiskus faktorus, kuri var ietekmēt firmas darbību, pēc tam uzlabot vājību, lietot iespējas un priekšrocības un aizsargāties no draudiem. SWOT analīze bija sagatavota, izmantojot ekonomikas ekspertu palīdzību. Ir ļoti svarīgi, lai SWOT analīze būtu objektīva un kompetenta, tikai tad var atrast īsto ceļu “cīņā” ar konkurentiem.

2.2.3.  tabula

SWOT analīzeStiprās puses


Vājās puses

1.       Kosmētika ražota no dabīgām izejvielām.

2.       Ražots Latvijā.

3.       Ražošanas tehnoloģijas atbilst augstākajiem iropas standartiem.

4.       Daudzu darbības gadu laikā zīmols iekarojis uzticību Krievijas un Latvijas tirgos.

5.       Rūpes par darbiniekiem

1. Produkcija netiek reklamēta

2. Grūti iekarot Eiropas tirgu ar to, ka produkcija ražota Latvijā.

3. Latvijai nav sava zīmola, ko atpazītu ar kvalitāti kā, piemēram, Francijai tas ir ar smaržām.

Iespējas

Draudi

1. Produkcijas klāsta paplašināšana

2. Tīkla paplašināšana ārvalstīs

3. Jaunu, piesaistošu iepakojumu izveide1. Darbaspēka un speciālistu trūkums

2. Jaunu, līdzīgu konkurentu parādīšanās

3. nespēja piesaistīt jaunus pircējus vai iekarot to uzticību

4. Grozījumi Krievijas likumdošanā, kā rezultātā samazināsies pārdošanas apjomi.

2.2.4. General Electric modelis

Ikvienu biznesu raksturo divas svarīgas (vissvarīgākās) pazīmes- tirgus pievilcība un biznesa stiprums. Šie parametri tiek izmantoti uzņēmuma novērtēšanā. Lai to varētu veikt, katrai pazīmei ir jānosaka virkne to aprakstošo parametru un tie jāpārvērš skaitļos (jānovērtē) [9, 14. lpp]. „Dzintars” vērtējumus var aplūkot 2. 2.4. un 2.2.5. tabulās.


2.2.4. tabula

‘’Dzintars’’ tirgus pievilcībaPAZĪME

Svarīguma koef.

Vērtējums

Vērtība

Tirgus pieaugums

0,25

3

0,75

Vēsturiskā peļņa

0,15

3

0,45

Inflācijas jūtīgums

0,10

4

0,4

Kopējais tirgus lielums

0,30

4

1,2

Konkurence

0,20

2

0,4

KOPĀ

13,22.2.5. tabula‘’Dzintars’’ biznesa stiprumsPAZĪME

Svarīguma koef.

Vērtējums

Vērtība

Tirgus daļa

0,30

2

0,6

Zīmola reputācija

1,20

4

0,8

Sadales tīkls

0,15

4

0,6

Preces kvalitāte

0,2

4

0,8

Tirgus pieaugums

0,15

3

0,45

KOPĀ

13,9


2.2.5.att. General Electric modeļa matrica
.

Aplūkojot 2.5. attēlu, var secināt, ka ‘’Dzintars’’ atrodas kvadrantā, kura atbilstošā stratēģija ir attīstīties izmeklēti (atsevišķos virzienos). Uzņēmumam būtu jāizanalizē, kur turpmāk visefektīvāk ieguldīt līdzekļus.

2.3.        
Segmentēšana


Segmentēšana ir tirgus sadalīšana pircēju grupās atbilstoši konkrētām pazīmēm. Darbā tiks apskatīta visa „Dzintars” produkcijas” - segmentēšana.

Adresāts – sievietes,virieši,berni,jaunieši. Jebkura vecumaauditorija.

   Argumenti :” Dzintara kosmētika palīdzēs saglabāt jūsu jaunību un svaigumu “; ”Dzintara kosmētika palidzes aizsargāt mazuļa adu”, “Prasmīga krēmu izvēle – veselas un skaistas ādas noslēpums “ ; “Neviens neuzminēs cik jums ir gadu !”.

A/S „Dzintars” ražotā produkcija ir daudzveidīga un tiek virzīta uz konkrētām patērētāju grupām – tiek izmantota diferencētā mārketinga stratēģija, kura būtu arī jāizmanto turpmāk, piemēram, šobrīd tiek izstrādāta SIA secret serija, kura mērķauditorija ir diezgan plaša un tas tiek pārbaudīts visās vecuma grupās, taču, piemēram, A/S „Dzintars” jaunā līdzekļu pret ādas novecošanos sērija Nature’s recipe ir tendēta uz sievietēm, kuras ir vecākas par 45 gadiem.

Patērētāju strūktūra


            2.3. tabula.Raksturlielumi

Segmentēšanas kritēriji

Pēc demogrāfiskiem faktoriem

Vecums

Dzimums

Ģimenes lielums

Ģimenes dzīvesveids
1 - 60 gadi

Sieviete, (Vīrietis)

1 - 4 ģimenes locekļi

Neprecējusies(-ies), precējusies(-ies), ar 1-2 bērniem

Sociāli ekonomiskie radītāji

Ienākumu līmenis mēnesī

Sociālais slānis

Nodarbošanās
Sākot no Ls 120

Strādājošās,arī uzņēmējas

Kultūras darbinieces, pārvaldes dienesta darbinieces, ekonomistes, menedžeres un tt.

Nacionālie un kultūras

Izglītība

Tautība
Augstākā, nepabeigta augstākā, vidēja

Latvietes, krievietes u.c.

Rīcība

Izvēles kritēriji

Patērētāja tips

Patēriņa pakāpe

Zināšanu un ieceru stadija

Pozīcija attiecībā pret preci

Uzticīguma statuss

Patēriņa situācija

Produkcijas un apkalpošanas kvalitāte, pieradums, uztīcība produktam un uzņēmumam

Regulārs (lojālie klienti) un pirmoreiz lietotājs

Vidēja, augsta

Zināšana, informētība, pazīšana

Pozitīva

Stiprs un augsts

Mājās, darbā, sabiedriskās vietās, viesībās, brīvajā laikāDemogrāfiskie kritēriji. Pircēji ir sievietes  vierieši ,jaunieši un bernu vecaki vecumā no 1 - 60 gadiem, jo kosmētika ir nepieciešama praktiski jebkurā vecumā. Tās var būt gan neprecējušās/i, gan precējušās/i, gan arī ar 1 vai 2 bērniem. Tādu iedalījumu autore skaidro ar to, ka gan vieni, gan otrijebkurā gadījumā kosmētiku un parfimeriju  pērk un lieto, atšķirība tikai tā, cik daudz naudas līdzekļu tai tiek tērēts un kādas tirdzniecības markas būs izvelētas. Jauniešu viedokli par „Dzintars” produkciju ietekmē vecāki, kas paši ir pazīstami un lieto kosmetiskus līdzekļus „Dzintars”

Sociāli ekonomiskie kritēriji. „Dzintars” produkcijai ir vidējas cenas attiecība pret vairākiem analogiem.No tā seko, ka pirciji ir strādājoši. Konkrētu nodarbošanos būtu grūti noteikt. Tabulā minēti daži no iespējamajiem nodarbošanās veidiem.

Nacionālie un kultūras kritēriji. A/S „Dzintars” ir uzņēmums ar nācionālo tematiku, kas atspoguļojas gan A/S nosaukumā, gan produktu dizanā un nosaukumā: „Dzintars”, „Jūrmala”, „Rīdzinieces noslēpums” utt., kas ir tuvs latvietēm. Tā kā Latvijā 32,3% no visiem iedzīvotājiem ir krievu tautības, tad pircējas būs gan latvieši, gan krievi.

Rīcība. Sievietes kosmētiku izvēlas pēc produkta un apkalpošanas kvalitātes, jo kosmētika ir tā prece, kuras kvalitātei ir jābūt augstai. Arī apakalpošana sievietēm ir svarīga. A/S „Dzintars” savām pircējām piedāvā augstu apkalpošanas kvalitāti un ar konsultantu palīdzību firmas veikalos sievietēm tiek sniegti padomi par visiem interesējošiem jautājumiem un piemērotāko kosmētiku katrai dāmai individuāli. Virieši ari skatas uz kvalitāti, neliekot ipatsvēru uz brendiem.

A/S „Dzintars” kosmētikas patērētāja tips – lojāls klients un pirmreizējs lietotājs. Lojāls klients, jo virieši,sievietes,jaunieši parasti lieto viena uzņēmuma kosmētiku un attiecīgi to regulāri pērk, balstoties uz uzņēmuma seno vēsturi, tradīcijām. Pirmreizējs lietotājs, jo iespējams kāda sieviete/virietis ir pozitīvi atsaukusies par A/S „Dzintars” veco vai jauno produkciju un otrai sievietei/virietim ir radusies interese un vēlēšanās to pamēģināt. Lai to izdarītu, tā ir pirmo reizi jānopērk.
2.4.        
 Mērķtirgus noteikšana


            Segmentācijas rezultātā uzņēmuma potenciālais tirgus ir sadalīt dažādos segmentos. Nākamais solis ir mēŗktirgus izvēle. Mērķtirgus noteikšanai ir trīs posmi: dažādu segmentu vērtēšana, segmentu atlase, lai noteiktu mērķtirgu un mārketinga stratēģijas noteikšana mērķtirgū.

            Nosakot mēŗķtirgu jāņem vērā segmenti, kam produkcija ir domāta. Piemēram, izvēloties mērķtirgu skropstu tušai „Modo”, ir jāņem vērā segmentēšanā noteiktais segments. Konkrētajā gadījumā segments būtu meitenes un sievietes no 13 gadu vecuma, kas pārstāv vidējo sociālo slāni ar vidējiem ienākumiem un ienākumiem virs vidējā līmeņa. Turpretī, piemēram, kosmētikas sērijas „NA” mērķtirgus varētu atšķirties. Tā būtu paredzēta plašākai mērķauditorijai, tai skaitā sievietēm ar zemiem ienākumiem. Bet pēc skušanas lidzekļiem virieši no 17 gadu vecuma.

„Dzintars” ir veicis segmentu atlasi mērķtirgus noteikšanai, un savu produkciju eksportē uz 21 valsti, tai skaitā ASV, Krieviju, Ukrainu, Izraēlu, Austrāliju, Vāciju un Itāliju. Tas parāda, ka mērķtirgus ir ļoti plašs. Pēc tā, kur produkcija tiek pārdota visā Latvijā, var noteikt, ka produkcija ir domāta kā pilsētniekiem, tā arī lauku iedzīvotājiem.

Nozarē, kuru veido ziepju, mazgāšanas, spodrināšanas līdzekļu, parfimērijas un kosmētikas ražošana viennozīmīgs līderis ir „Dzintars”. Var minēt A/S „Spodrība”, „Baldones veselības fonds” (piedāvā kosmētiku no Baldones dūņām), tomēr joprojām lielākie draudi ir no ārvalstu konkurentiem, jo apskatot ķermeņa kopšanas produktus šie vietējie ražotāji „Dzintars” var sastādīt tikai nelielu konkurenci. Arī aizstājējproduktu esamība noteiktos segmentos ir plaša no ārvalstu konkurentu puses, taču Latvijas ražotāji reālus draudus Dzintaram nerada. Ņemot vērā attīstīto loģistikas nozari, augsto darbaspēka kvalifikāciju un Latvijas likumdošanu, piegādes kvalitāte ir augsta.

Kad tiek izanalizēts un izvērtēts mērķa segments, uz kuru tiks strādāts, kompānijai ir jāizlemj, kādu no tirgus aptveršanas stratēģijām pielietos uzņēmums savā darbībā (koncentrēto, diferencēto, nediferencēto, nišu).

A/S “Dzintars” ražotās produkcijas sortiments ir plašs un tiek ražotas vienādi lietojamu produktu dažādas līnijas, kas atšķiras ar cenu, kvalitāti, specifiku un iedarbību, un tieši tādēļ, autores uzskata, ka ir jāizmanto diferencētā mārketinga stratēģija tirgus aptveršanai.

 Ar diferencēto mārketingu var panākt realizācijas apjomu pieaugumu, bet pieaugs arī izmaksas, jo līdz ar to vairāk uzmanības un līdzekļu tiek izlietots izpētei, plānošanai un aktivitāšu īstenošanai. Tātad, piemēram, „NA” produkcijas tirgus aptveršanas stratēģija būs diferencēta uz konkrēto tai noteikto mērķa tirgu. Mērķa tirgus būs sievietes vecumā no 15 gadiem un vecākas ar vidējiem un zemiem ienākumiem, galvenokārt lauku reģionos, kā arī frizētavas Rīgā un lauku rajonos.

Ražotājam jāsaprot, ka precēm tirgū ir ierobežots mūžs. Preces dzīves cikls ir periods, kad preci var iegādāties tirgū [1, 183.lpp.] Kosmētikas sērija „NA” sērija sastāv no vairākiem produktiem, kas nav parādījušies tirgū vienlaicīgi - produktu dzīves cikls ir dažāds. Bet kopumā var uzskatīt, ka sērija „NA” atrodas attīstības jeb augšanas stadijā, jo tā papildinās un vēl nav ieguvusi stabilu pozīciju tirgū. Tāpēc visiem spēkiem jācenšas panākt pozitīvu „NA” produkcijas stadiju maiņu tirgū. Uzņēmumam jāmēģina paildzināt augšanas stadiju un peļņas apjomu turpmāku pārliecinošu pieaugumu. Šajā stadijā prece tiek atzīta un pieaug realizācijas apjoms. Vienlaikus šajā stadijā tirgū iekļūst jaunas konkurentu preces. Augšanas dzīves cikla stadijā parasti saasinās konkurence, kas bieži vien noved pie produkcijas cenu pazemināšanās. Tagad uzņēmumam attiecībā uz "NA" sēriju nepieciešams nostiprināt tās pozīcijas tirgū, un tiekties pēc jaunu segmentu iekarošanas, uzlabojot virzības tirgū aktivitātes, kas spēcīgāk spētu motivēt pircējus iegādāties tieši šo „Dzintars” ražoto produkciju. Vēlamā tirgus stāvokļa sasniegšana no sākuma traucēs iegūt maksimālo peļņu, bet izpildot minētos nosacījumus augšanas stadijā, peļņas maksimālo kāpumu būs iespējams sasniegt nākamajā stadijā, t.i., brieduma. Augšanas posmā nepieciešams vairāk atgādināt par produkciju un virzīt to uz pārdošanu un atkārtotiem pirkumiem.

Pasākumi stratēģiju īstenošanā balstās uz to cik pareizi tiek segmentēti produktu pircēji, cik labi pozicionēti produkti un vai tie un to pozīcija ir tieši piemērota konkrētam mērķa tirgum, kas kosmētikas sērijai NA ir sievietes vecumā no 15 gadiem un vecākas, valsts iedzīvotājas ar zemiem un vidējiem ienākumiem, tai skaitā mājsaimnieces. Otrs mērķa tirgus būs frizētavas Rīgā un lauku rajonos.

Uzņēmumam ir ne tikai jāiekaro kāds tirgus segments, bet arī jānostiprina tajā savas preces pozīcijas un perspektīvas [1, 140.lpp]. „Dzintars” ir nepieciešams panākt, lai pircējs pierod pie tā, ka tiek lauzti sabiedrībā iesakņojušies stereotipi, ka ārzemju produkti ir labāki kā vietējie ražojumi.

 „NA” sērijas pozīciju nostiprināšanai tirgū vispiemērotāk būtu izmantot preces specifisko īpašību pozīcijas stratēģiju, uzsverot, ka kosmētikas sērijas „NA” produkti ir unikāli, kuru receptūrā ir dabiskās ēteriskās eļļas, tiem ir ārstniecisks efekts ar antiseptiskām īpašībām. Būtiski ir uzsvērt, ka šī kosmētikas līnija ir augstas kvalitātes produkts par zemu cenu un domāta plašam pircēju slānim ar zemiem un vidējiem ienākumiem.
2.4.1.     
Pozicionēšana

,,Dzintars” produkcijas ražošanā un pārdošanā ir ļoti daudz un ietekmīgi konkurenti. Tās ir starptautiski pazīstamas firmas, kuras ražo kosmētiku, parfimēriju, šampūnus, krēmus un citus produktus, kuras ražo arī ,,Dzintars”. Kā populārākās var - minēt: L'Oreal, Nivea, u.c. Tomēr, ja salīdzina ar kosmetiku it ipaši eko-kosmetiku, tad galvenie konkurenti varētu būt “Madara”,„Avon” un „Oriflame” ražotās kosmētikas sērijas. Uzskatāmi tas redzams 2.6. tabulā.

Tabulā redzams, ka Dzintars" konkurējošās firmas Latvijā ir arī populāras daudzās citās pasaules valstīs. ,,Dzintars" vislielākā priekšrocība ir labās kvalitātes apvienojums ar salīdzinoši zemajām cenām un produktu dabiskums. Produkta virzīšanas pasākumi tirgū A/S ,,Dzintars" salīdzinājumā ar konkurējošajām firmām ir ļoti vāji. Konkurentu popularitāti stiprina to nosaukums, vārds, marka, kas zināmi ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs.

            Pozicionēšana tirgū ir uzņēmuma darbība , kas tiek balstīta uz produkta visizteiksmīgāko īpašību izstrādi un labvēlīgāko tēlu veidošanu mērķpircēju uztverē relatīvi pret konkurentu piedāvājumu [1, 305. lpp]. Lai veiktu pozicionēšanu „Dzintars” produkcijai, vispirms ir jāapzina konkurenti- visas kosmētikas ražotnes, kas līdzīgas „Dzintars” kosmetikai. Nākamais solis ir noteikt, ar ko savstarpēji atšķiras šīs preces. Trešais solis ir aptaujas veikšana patērētāju vidū, lai noteiktu, kuras no preces īpašībām viņiem ir vissvarīgākās. Pēc tam divas no īpašībām tiek vērtētas, punkti- atlikti kartē (skatīt 2.4.1. tabulu un 2.4.2. attēlu).

2.4.1. tabula

Galveno konkurentu salīdzinājums
„Dzintars”

Oriflame

Avon

Madara

RažotājsLatvijas un bijušo PSRS valstu iedzīvotājiem

pazīstams uzņēmums, taču popularitāte iegūta pateicoties uzņēmuma ilgajai pastāvēšanai. ES

valstīs uzņēmums un tā produkcija ir salīdzinoši mazpazīstama.

Gan Latvijā, gan Krievijā un NVS valstīs, gan Eiropā populāra un pazīstams tiešās tirdzniecības uzņēmums. Tā produkti ir iekarojuši popularitāti pircēju vidū.Gan Latvijā, gan Krievijā un NVS valstīs, gan Eiropā populāra un pazīstams tiešās tirdzniecības

uzņēmums. Tā produkti ir iekarojuši popularitāti pircēju vidū.MÁDARA – jauna Latvijā ražota kosmētika
no Baltijas augu aktīvajām vielām! produkti ir iekarojuši popularitāti pircēju vidū.


CenaApmēram vidējs, pieņemams tirdzniecības cenu līmenis.Apmēram vidējs (varētu pat teikt, ka sliecas uz augstu)

tirdzniecības cenu līmenis.Apmēram vidējs tirdzniecības cenu līmenis.Aigstas tirdzniecibas cenas.KvalitāteAugsta kvalitāteVidēji augsta kvalitāteZema kvalitāte. Neskatoties uz reklāmās informāciju, kā liecina aptaujas, daudzi pircēji ir neapmierināti, jo ļoti bieži šīs produkcijas kvalitāte neatbilst cenai, bieži izraisa alerģiskas reakcijas.Augasta kvelitāte.

IepakojumsMūsdienīgs, uzmanību piesaistošs, ērts.
Mūsdienīgs, uzmanību piesaistošs, ērts.Mūsdienīgs, uzmanību piesaistošs, ērts.

Mūsdienīgs, uzmanību piesaistošs, ērts.

Reklāma, virzībaVāja produktu virzība tirgū, produkts netiek reklamēts nekādos masu saziņas līdzekļos.

Oriflame produkcija aktīvi tiek virzīta tirgū ar reklāmas palīdzību. Biežas atlaides dažādas akcijas, loterijas u.t.t.

Avon produkcija aktīvi tiek virzīta tirgū ar reklāmas palīdzību. Biežas atlaides un dažādas akcijas, loterijas u.t.t.

Madaras produkcija aktīvi tiek virzīta tirgū ar reklāmas palīdzību. Biežas atlaides,konkursi un dažādas akcijas, loterijas u.t.t.

Preces pieejamībaProdukti ir nopērkami Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās, pieejama arī bijušās Padomju Savienības valstu lielākajās pilsētās.Produkti ir nopērkami Latvijā, bijušās Padomju Savienības valstīs un Eiropas valstīs, tomēr to nevar iegādāties veikalos, bet ar kataloga palīdzību - ir jāmeklē izplatītājs

Produkti ir nopērkami Latvijā, bijušās Padomju Savienības valstīs un Eiropas valstīs, tomēr to nevar iegādāties veikalos, bet ar kataloga palīdzību – ir jāmeklē izplatītājs.

Produkti ir nopērkami Rīgā un citās lielākajaās Latvijas pilsētās.2.4.2.. tabula

„Dzintars” un tā konkurentu produkcijas vērtējums

Cena

Kvalitāte

Dzintars (D)

5

5

Avon (A)

4

2

Oriflame (O)

3

4

Madara (M)

5

4

                                                                                                    2.4.2. attēls Pozicionēšanas karte


2.5 . Preces analīze

            Uz doto momentu uzņemums „Dzintars” var piedāvāt Latvijas tirgū dažādus kosmetikas un parfimerijas lidzekļus, kuri atšķiras gan pēc noluka, gan pēc sastāva, gan pēc cenas u. c. faktoriem. 2.5. tabulā parādīti galvenie kosmetikas un parfimerijas veidu raksturojumi un to iespējamas vairumtirdzniecības cenas Latvijā (pie 20% ienākuma normas).

2.5. tabula

Latvijas tirgū piedāvāto veidu raksturojums.

Sulas veids


Smarža, balles

Noformēšana, balles

Kvalitāte

Sastāvs, balles

Minimāla vairumtirdz. Cena, Ls par 1 l.

Niveja Barojošs krēms sausai un normālai sejas ādai


6

7

Augsta

10

0.80

Dzintars Nature  Recipe Intensīvi reģenerējošs pretgrumbu nakts krēms 50 ml

8

8

Vidēja

10

19.40

Sea Secrets Jūras kolagēna koncentrāts ar hialuronskābi pret ādas novecošanos (jūras kolagēns) 5 ml

10

9

Augsta

10

6.00

 Dzintars Natures recipe Intensīvi barojošs un mitrinošs roku krēms


10

10

Augsta

10

11.80

Apjomu palielinoša skropstu tuša «MODO» ar vitamīniem

9

9

Augsta

10

5.30            Principā „Dzintars” piedāvātā produkcija nav sliktākās par konkurentu piedājumiem.Vairaki lidzekļi ir unikali une netiek rāžoti ne tikaj Latvijā bet tiem nav anologu pasaulē. Tāpēc ir nepieciešams pārvaldīt nopietnu reklāmas kampaņu.

            Lai veiksmīgi veiktu savu darbību Latvijas un arzemju tirgū nepieciešams arī noteikt preces konkurētspēju, tās noteikšanai izmantosim novērtējumu no klientu viedokļa.


            Pēc patērētāju anketēšanas tika zināms, uz ko patērētāji pievērš visvairāk uzmanības, kā vērtē dažādus pievilcības rādītājus.


2.5.1. tabula

Klientu novērtēšanaPievilcības rādītāji


Parametru novērtējums, %

Ražojuma novērtējums, salīdzinot ar konkurentiem
5             4            3             2           1

Iespējama summa

1. Cena

50

Овал: 5Овал: 4Овал: 4.5Овал: 3..5Овал: 3

175

2. Kvalitāte

35

140

3. Iepakojums

8

36

4.Saturs

3

15

5. Serviss

2

6

6. Tekstūra

2

9

Kopā:

100

Овал: 4.5

381381 / 6 = 64 %

            Preces novērtējums - 64%, tomēr tās konkurētspējīgs. Ja pareizi izstrādāt preces virzīšanas politiku, “Dzintars” kosmetikai ir liela nakotne.

2.5.1.
Preces dzīves cikls
Preces ieviešanas posmā visvairāk uzmanības preces efektīvā virzīšanā jāpievērš reklāmai, galvenokārt, informācijai un propogandai, lai pircēji varētu iepazīties “Dzintars” kosmētiku. Savu nozīmi tas saglabā arī nākamajā augšanas posmā. Īpaša nozīme augšanas posmā ir pierunājošajai reklāmai. Preces brieduma posmā pievērsim vairāk uzmanības noieta stimulēšanai, bet reklāma tikai atgādinās par preces esamību. Visbeidzot, panīkuma posmā, galvenokārt pievērsimies noieta stimulēšanai.

2.5.2. att. Preces dzīves cikls
2.5.2.Cenu politika

Uzņēmums „Dzintars” izmanto zemu cenu politiku. Šī stratēģija ir pamatota, jo tirgū pastāv šādi nosacījumi:

·        pieprasījums pēc produkta ir elastīgs;

·        tirgū ir liela konkurence;

·        ražošanas iespējas dod iespēju palielināt produkcijas apjomu un samazināt izmaksas, rēķinot uz vienu produkta vienību;

·        liela realizācijas apjoma rezultātā var iegūt lielu peļņu.

Uzņēmums „Dzintars” nosaka cenas tā, lai cenas nosegtu visas izmaksas un nodrošinātu izdzīvošanu tirgū. Tā kā tirgū ir liela konkurence, tāpēc zemas cenas var dod nelielu priekšrocību.

Uzņēmums koncentrējas uz maksimālo iespējamo produktu realizācijas apjomu, jo par zemu cenu jebkurš var nopirkt uzņēmuma „Dzintars” produkciju. Tas ir īpaši nozīmīgi tieši tagad krīzes laikā. Nosakot zemas cenas, uzņēmums „Dzintars” cenšas arī iekarot pēc iespējas lielāku tirgus daļu.

Lai iekarotu lielāku tirgus daļu, uzņēmums „Dzintars” nepārtraukti piedāvā arī jaunus produktus tirgū, paplašina savu produktu sortimentu, kā arī uzlabo un attīsta jau esošus produktus. Jebkurā laikā uzņēmumam ir iespēja palielināt ražošanas apjomu, jo ir pietiekošs gan darbinieku skaits, gan materiālu krājumi ražošanai. Protams, vairāk ražojot, vairāk arī jāpārdod, tāpēc uzņēmuma galvenais uzdevums ir atrast jaunākus noietus tirgū un jākoncentrējas uz patērētāju stimulēšanu nopirkt uzņēmuma „Dzintars” produktus.

Lai labāk izmantotu priekšrocības un pārvērtu trūkumus, savā darbībā ir nepieciešams izstrādāt cenu stratēģiju.

2.5.3 . tabula

Cenu veidošana.Cenu veidošanas elementi

Cenu veidošanas programmas sastāvdaļas

Cenu veids

Parasti – vairumtirdzniecības cena. Dažos gadījumos – mazumtirdzniecības cena

Cenu veidošanas mērķis

Sasniegt ieplānoto ienākumu līmeni, apmierinot pircēju pieprasījumu

Cena un izmaksas

Ievērojot plānoto preču apgrozījuma apjomu, vidējā vienas preces vienības

izmaksas dod iespēju veidot vidējās cenas tādā līmenī, lai būtu iespējams gūt peļņu

Konkurētspēja

Konkurentu preču analīze liecina par pietiekamu uzņēmuma preču cenu konkurētspēju

Cenu veidošanas metode

Tiek izmantota cenu veidošanas metode, kas bāzējas uz konkurentu cenām un uz tekošām cenām

Cenu modifikācijas paņēmieni

Cenu atlaides preces kvantitātes dēļ            Uzņēmuma realizācijas un it īpaši cenu politikas mērķis ir vadīt cenu apzināšanu un vērtējumu tā, lai preces cena, ņemot vērā visus faktorus, tiktu vērtēta kā lēta vai vismaz izdevīga.

           

            Diferencēšana pēc pirkuma apjoma ir diferencēšanas forma. Tas ir atlaides, ja iepērkoties tiek pārsniegts kāds noteikts daudzums.

            A/S „Dzintars” piedāvās saviem pastāvīgajiem klientiem tarifu atlaides pēc shēmas:

2.12.  tabula

Daudzums, gab.

Atlaide, % no nopirkta daudzuma

100

5

1 500

10

2 000

15

2 500

20

2.5.3. Preču transportēšana

            A/S „Dzintars” kosmētikas transportēšanai izmantosim autotransportu. Pēc ģeogrāfiskiem parametriem, ātruma un cenas, tas ir vislabākais transportēšanas veids, Transportēšanai jānotiek uzmanīgi, novērojot visas transportēšanas normas (sanitāras, glabāšanas, temperatūras, iepakojuma saglabāšanas u. c.).

            Preci transportēs no galvenās A/S „Dzintars” noliktavas Rīgā  lielākajās Latvijas pilsētās:  Ventspilī, Jelgavā un Daugavpilī. Kā arī Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā.
2.6. Pieprasījuma un noieta stimulēšana

            Uzņēmums plāno iztērēt reklāmai lielus naudas līdzekļus, jo tā jau ilgu laiku neinformēja patērētājus par saviem jaunumiem. Nemazsvarīgi ir savlaicīgi noteikt reklāmas kampaņas efektivitāti, lai zinātu, ka līdzekļi ir iztērēti mērķtiecīgi.

            Reklāmas novērtēšanu var izdarīt, veicot iepriekšējo, tekošo un noslēguma reklāmas novērtējumu un savlaicīgus pasākumus efektivitātes paaugstināšanai.

            Lai novērtētu reklāmas efektivitāti, ir diezgan daudz paņēmienu.

            Visbiežāk izmanto:

1.                           reklāmas pazīšanas un iegaumēšanas testus;

2.                           aptaujas par reklāmas pasākumiem;

3.                           vārdisko asociāciju testus;

4.                           aptaujas un testus par firmas imidžu;

5.                           anketēšanu par reklāmas pasākumu kvalitāti un efektivitāti;

6.                           tirdzniecības rezultātu aprēķinu un salīdzināšanu.

Komunikācijas politikas mērķi:
1.      jānoformulē attieksme pret uzņēmuma piedāvāto kosmētiku, ka par augstas kvalitātes produkciju;

2.            jāveido produkcijas reklāmu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jāizveido neuzbāzīga, taču pārliecinoša reklāma.

3.                        jāpopularizē to, ka Latvijā ražotā produkcija atbilst visaugstākajiem standartiem un ir tikpat kvalitatīva kā citas, pat dārgākās produkcijas.

4.      jānostiprina uzņēmuma „Dzintars” uzticamība;

5.      jāpalielina potenciālo pircēju tieksmi pirkt uzņēmuma „Dzintars” produkciju.

6.      jāpiedalās skaistumkopšanas līdzekļu izstādēs

Komunikācijas politikas realizācijas līdzekļi un metodes:
1.                  izvietot informējošus reklāmas stendus un norādes;

2.                  informāciju par firmu ievietot pilsētas telefonu uzziņas dienestos;

3.                  pastāvīgajiem klientiem par piegādāto produkciju piedāvāt ērtu apmaksas formu;

4.      ne retāk kā divas reizes nedēļā ievietot reklāmas materiālus avīzēs un žurnālos „Diena” (latviešu un krievu valodā), „Bizness un Baltija”, „Reklāma” un „Lauku Avīze”, „Kas Jauns” un ”Santa”.

5.   pasūtīt  stāstus par uzņēmumu tajos pašos laikrakstos vai uzņemt raidījumu.

Komunikācijas politikas budžets
            Tika nolemts, ka lielākā daļā komunikācijas kompleksa īstenošanas līdzekļu ir jāizmanto reklāmai. Šim mērķim ir plānots izlietot 2 santīmus no katras pārdotās preces (šampuns, ziepes, smaržas...).

Personāla nozīme pakalpojumu kvalitātes sniegšanā


Pakalpojuma kvalitāte ir atkarīga no to darbinieku kvalitātes, kas sniedz šos pakalpojumus. Pakalpojumu kvalitāte var ievērojami mainīties, un to ir ļoti grūti vadīt un kontrolēt. Pirms pakalpojuma iegādes pircēji velta vairāk laika, lai ievāktu informāciju, un vairāk paļaujas uz citu ieteikumiem, nekā iegādājoties preci. Izvēloties profesionālo pakalpojumu sniedzēju, potenciālie klienti cenšas pārbaudīt tā kvalifikāciju un pieredzes līmeni. Pakalpojums ir tāda lieta, ko nevar atgriezt atpakaļ, piemēram, sieviete pie friziera vēlas nogriezt matus, ja to izdara nekvalitatīvi un neprofesionāli, viņai nāksies kādu laiku ar to palikt vai meklēt kādu profesionālāku speciālistu, kas spēs to vērst par labu. Klienta uzticība iepriekšējam speciālistam būs zudusi. Šis ir tikai viens no piemēriem, kas pierāda personāla nozīmi pakalpojuma sniegšanā. Pakalpojuma kvalitāte ir atkarīga no darbinieka kvalitātes.

            Noieta stimulēšana veic īslaicīgu iespaidu uz tirgu un aicina izdarīt pirkumu. Noieta stimulēšanas pasākumu procesā svarīgi ir stimulēt noieta nodaļas darbiniekus, produkcijas ražotājus, pārdevējus, kā arī tirdzniecības starpniekus. Stimulēšanas uzdevums ir efektīvāk virzīt preci no tās ražotāja līdz pircējam.


Secinājumi un priekšlikumi

Panākumus gūst tikai tie uzņēmumi, kuri apmierinās savu klientu, ražojot īsto produkciju par īsto cenu, pieejamu īstajā vietā, turklāt nodrošinot šo procesu ar precīzu informāciju. Pirmais solis pretī panākumiem ir paredzēt nākotnes vēlmes un vajadzības, stratēģiski plānot, kā šīs vajadzības apmierināt.

            Virzība ir viens no svarīgākajiem mārketinga elementiem. Viena no virzības funkcijām ir uzturēt stabilu, augošu preču pieprasījumu. Šeit jāmin gan reklāma, gan sabiedriskās domas ietekmēšana, preču izpārdošanas organizēšana un tiešā pārdošana.

Pēc kursa darbā veiktās analīzes, izdarīti šādi secinājumi:

1.   Pagaidām „Dzintars” vēl tikai pretendē uz tirgus līdera dekoratīvas kosmētikas ražotāja pozīciju savā nozarē, taču mārketinga pasākumu un perspektīvo iespēju rezultātā uzņēmums var centīsies pārņemt vadošās pozīcijas tirgū.

2.         A/S „Dzintars ir samērā grūti lauzt sabiedrībā iesīkstējušos stereotipus, ka mūsu valsts uzņēmums nespēj ražot tik augstas klases kosmētikas līdzekļus, kā ārvalstu kompānijas.

3.   Uzņēmums sponsorē pasākumus pilsēta, līdz ar to veido labvēlīgu tēlu.

4.          Pieprasījums un līdz ar to peļņa ir samazinājusies sakarā ar krīzes stāvokli valsts ekonomikā

Balstoties uz kursa darbā izdarītajiem secinājumiem, izvirzīti sekojoši priekšlikumi:
1.   Nepieciešams izveidot individuālu mārketinga stratēģiju, kura nodrošinātu produkta dzīvotspēju un palīdzētu ieņemt arvien lielāku tirgus daļu. Modernā mārketinga svarīgākā iezīme ir tā uzsvars uz komunikāciju veidošanu ar pircējiem, tātad pats svarīgākais būtu nodrošināt informācijas apriti un atgriezeniskās saites izveidošanai, jo šīs komunikācijas būtība ir dialogs ar klientu.

2.   Pēc autora domām uzņēmumam noteikti ir nepieciešams pilnveidot savu mājas lapu, radot iespēju tajā iegādāties „Dzintara” produkciju. Kā arī lai potenciālajiem klientiem būtu pieejama plaša informācija jebkurā diennakts laikā.
 

3.   Pievērst daudz lielāku uzmanību produktu virzīšanai tirgū. Īpaši vajadzētu pievērsties veiksmīgas reklāmas kampaņas izveidei, kā arī sabiedrisko saskaru metodei. Protams, vispirms aprēķināt izmaksas, ko uzņēmums būtu gatavs ieguldīt pārdošanas veicināšanā un tomēr izvēlēties piemērotāko virzīšanas metodi. Kāds nezināms autors ir teicis „Produkts tikai tad ir produkts, kad to virza tirgū un pārdod. Pretējā gadījumā tas atgādina muzeja eksponātu.”[14]

4.         Iespējams izveidot vēl kādu demo veikalu.

5.   Reklāmas pasākumos jāiekļauj reklāma televīzijas kanālos un radio stacijās, lai piesaistītu jaunus klientus.


Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.                  Praude V. Beļčikovs J., Mārketings. – R., 1999 – 559 lpp.

2.                  Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas1. – R., 2005 – 485 lpp.

3.                  Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas 2 – R., 2006 – 456 lpp.

4.                  Niedrītis J.Ē., Mārketings – R., 2000. – 238 lpp.

5.                  Jēgere S., Finanšu pakalpojumu mārketings – R., 2007 – 274 lpp.

6.                  Zavadskis M., Pārdošanas meistarība – R., 2004 – 300 lpp.

7.                  Kotlers F., Mārketinga pamati – R., 2006 – 649 lpp.

8.                  Ķīmijas bizness// Dienas Bizness - 2003.gada 12.februāris. - 17.-23.lpp.

9.                  Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās bakalaura studiju līmenim. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006.- 131 lpp.

10.              Interneta avoti

10.1.                    A/S „Dzintars” mājas lapa – http://www.dzintars.lv

10.2.                    LR Uzņēmumu reģistrs - http://www.lursoft.lv/

10.3.                    Eiropas uzņēmumu datubāze - http://www.euromonitor.com/

10.4.                    Datu meklētājs – http://www.google.lv

10.5.                    Wikipedija -  http://lv.wikipedia.org/wiki/Rekl
[1] Niedrītis J.Ē. Mārketings. - Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2000. – 176. lpp.

[2] V.Praude, J.Beļčikovs „Mārketings” 479. lpp

[3] V.Praude, J.Beļčikovs „Mārketings” 493. lpp

2 V.Praude, J.Beļčikovs „Mārketings” 484. lpp

[5] V.Praude, J.Šalkovska „Mārketinga komunikācijas” 20l. lpp

[6] http://lv.wikipedia.org/wiki/Rekl

[7] V.Praude, J.Šalkovska „Mārketinga komunikācijas” 21. lpp

[8] V.Praude, J.Šalkovska „Mārketinga komunikācijas” 25. lpp

[9] V.Praude, J.Beļčikovs „Mārketings” 532. lpp

[10] V.Praude, J.Beļčikovs „Mārketings” 534. lpp

[11] V.Praude, J.Šalkovska „Mārketinga komunikācijas” 37. lpp

[12] V.Praude J.Šalkovska „Mārketinga komunikācijas 2”

[13] V.Praude, J.Šalkovska „Mārketinga komunikācijas” 40. lpp

[14] Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas1, 13. lpp.

1. Курсовая на тему Юридическая ответственность 5
2. Реферат на тему American Colonies Essay Research Paper When settlers
3. Реферат на тему Beauty Of Poetry Essay Research Paper K
4. Реферат на тему Hurricane Essay Research Paper Lyrical Analysis PresentationOn
5. Реферат на тему Is Human Nature Inherently Violent Essay Research
6. Контрольная работа на тему Химико токсикологический анализ в ветеринарии его цель и задачи
7. Контрольная работа Виды умозаключений
8. Реферат Бач-Бодрог
9. Реферат Типы радиоактивных излучений
10. Сочинение на тему Островский а. н. - Жестокие нравы города калинова